:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล saraban@wiangnuepai.go.th

สำนักปลัด
นายกัณนิกร ศิริวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายกัณนิกร ศิริวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวเกณิกา ปัญญามา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางคันธารัตน์ ศรีพันธุ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ(ช่วยปฏิบัติราชการกองคลัง)
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา
จ่าสิบเอกไพโรจน์ สมเพ็ชร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางศิริรัตน์ แสงเขิ่ง
ครู คศ.2 (ศพด.บ้านเวียงเหนือ)
นางเตือนใจ กุษาวงศ์
ครู คศ.1 (ศพด.บ้านเวียงเหนือ)
นางสาวอำไพ ฟองใสย
ครู คศ.1 (ศพด.บ้านเมืองน้อย)
นางสาวจารุวรรณ ติ๊แสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ช่วยปฏิบัติราชการกองช่าง)
นายสมพร หน่อคำ
คนตกแต่งสวน
นางสาวนฤมล เมียะโพ
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านเมืองน้อย)
นางสังวาลย์ สารอ้าย
พนักงานจ้างเหมาบริการ