:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล saraban@wiangnuepai.go.th

หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวผาณิต คำหอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
โทร 093-1368233
นายณรงค์เดช อัมพร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
โทร 093-2589674
นายกัณนิกร ศิริวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร 084-4801906
นางเนตรนภา ปิมปา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 081-4915469
นายประสิทธิ์ ตาจักร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 084-0453404
นายณรงค์เดช อัมพร
รองปลัดรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม