:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล saraban@wiangnuepai.go.th

ข้อมูลผู้บริหาร
นายนิรันดร์ ชัยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
โทร 089-9563309
นายธนพัฒน์ ใสส่อง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเวียงเหนือ
โทร 093-3037774
นายสมพร งามจริยธรรม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเวียงเหนือ
โทร 084-2019153
นายพิชัย เสริมสิริพงษ์ไพร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเวียงเหนือ
โทร 053-699543