:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล wiangnue-sao@hotmail.com

สมาชิกสภาเทศบาล
นายดำรงค์ ชัยกุล
ประธานสภา อบต.เวียงเหนือ
นายพจน์ ตินิ
รองประธานสภา อบต.เวียงเหนือ
นางสาวผาณิต คำหอม
เลขานุการสภา อบต.เวียงเหนือ
นางสุลีพร หลัดกี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นางสาวพุธ ฝั้นอ่อน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายดวงทอง ซอดู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นายศรีทร ใจชิด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายพุทธวงศ์ รักสงบ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นายจิรัสย์ นิพิทภูมิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นางปรียา ศรีพันธุ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
นายวิวัฒน์ สุริยะจิตต์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9