ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ โทรศัพท์ 053-699543

ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต

ปลัด

คิวอาร์ไลน์

facebook

การเกษตรประจำตำบลเวียงเหนือ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/05/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
791
เดือนที่แล้ว
1,226
ปีนี้
7,714
ปีที่แล้ว
18,352
ทั้งหมด
40,252
ไอพี ของคุณ
18.207.133.27

ชื่อเอกสาร : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564   [ 04 มกราคม 2564 ]

รายละเอียดเอกสาร

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ


เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ


เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564


....................................................


 


                    ด้วยพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔                          มาตรา ๑๒, ๑๓, ๑๔ และมาตรา ๑๕ ได้กำหนดให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ซึ่งเป็นป้ายที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งจะต้องเสียภาษี และยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่


                    ฉะนั้น จึงประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล    เวียงเหนือ ไปยื่นแบบแสดงรายการป้าย (ภ.ป. ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 4 เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕64 ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕64 ในวันและเวลาราชการ  แบบพิมพ์ (ภ.ป.๑) ขอรับได้ที่งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


                    เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาที่กำหนด หรือยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีลดน้อยลง จะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๕ (๑)       และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔


 


                    ประกาศ  ณ  วันที่   4   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564


 


 


 


                                            


                                                     (นายนิรันดร์  ชัยกุล)


        นายองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ