ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ โทรศัพท์ 053-699543

ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต

ปลัด

คิวอาร์ไลน์

facebook

การเกษตรประจำตำบลเวียงเหนือ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/05/2562
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
791
เดือนที่แล้ว
1,226
ปีนี้
7,714
ปีที่แล้ว
18,352
ทั้งหมด
40,252
ไอพี ของคุณ
18.207.133.27

ชื่อเอกสาร : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565   [ 09 ธันวาคม 2564 ]

รายละเอียดเอกสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ


เรื่อง  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ


และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565


****************************


 


                    อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่น         ที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานหรือที่ทำการองค์กรปกครองส่วน นั้น  


                    อาศัยอำนาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี ที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 เห็นควรออกประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นใน                การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้


                   


                    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


 


                              ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.   ๒๕๖4


 


 


 


 


( นางสาวผาณิต คำหอม )


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ปฏิบัติหน้าที่


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ