ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ โทรศัพท์ 053-699543

ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต

ปลัด

คิวอาร์ไลน์

facebook

การเกษตรประจำตำบลเวียงเหนือ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/05/2562
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
791
เดือนที่แล้ว
1,226
ปีนี้
7,714
ปีที่แล้ว
18,352
ทั้งหมด
40,252
ไอพี ของคุณ
18.207.133.27

ชื่อเอกสาร : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565   [ 29 พฤศจิกายน 2564 ]

รายละเอียดเอกสาร

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ


เรื่อง  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565


****************************


 


                    อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  มาตรา 30   และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2562 ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงาน หรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และจัดส่งให้ผู้เสียภาษี    แต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน นั้น


                    องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่                1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ เจ้าของ /  ผู้ครอบครอง/ ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลเวียงเหนือ ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้ายประกาศนี้


                    อนึ่ง หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                       ไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน 15 วัน  ณ  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ในวันและเวลาราชการ  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้  เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือจักได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง


 


                    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


 


                           ประกาศ   ณ   วันที่   29    เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.   ๒๕๖4


 


 


 


 


 


( นางสาวผาณิต คำหอม )


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ปฏิบัติหน้าที่


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ