ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ โทรศัพท์ 053-699543

ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต

ปลัด

คิวอาร์ไลน์

facebook

การเกษตรประจำตำบลเวียงเหนือ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/05/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
791
เดือนที่แล้ว
1,226
ปีนี้
7,714
ปีที่แล้ว
18,352
ทั้งหมด
40,252
ไอพี ของคุณ
18.207.133.27
ประชาสัมพันธ์แนวทางขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือ รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ไปยังสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษาตามแพทย์นัด

แนวทางขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือ รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ไปยังสถานพยาบาล

เพื่อรับการรักษาตามแพทย์นัด

และแนวทางการปฏิบัติตนของผู้ป่วย และผู้เสี่ยงสูง ตำบลเวียงเหนือ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

  • แนวทางขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือ รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ไปยังสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษาตามแพทย์นัด

๑.๑ หากผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙  ได้รับแจ้งจากสถานพยาบาลให้ไปเข้ารับการรักษาตัวหรือไปพบแพทย์ 

      ตามนัด  ขอให้ญาติเข้ามาติดต่อเพื่อกรอกแบบขอรับความช่วยเหลือ  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วน

      ตำบลเวียงเหนือ  (แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยหรือญาติอยู่ในพื้นที่ห่างไกล  ให้แจ้งขอรับความช่วยเหลือทาง

      โทรศัพท์ หมายเลข ๐๕๓-๖๙๙๕๔๓ แล้วมากรอกแบบขอรับความช่วยเหลือในภายหลัง)  ก่อนที่จะ

      เดินทางไปสถานพยาบาล  อย่างน้อย  ๑-๒  ชั่วโมง  เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมยานพาหนะ และ

      อุปกรณ์ป้องกันโรค ในการรับ-ส่ง ผู้ป่วย    

๑.๒ หลังจากได้รับแจ้งจากญาติแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ  จะประสานไปยังโรงพยาบาล

      ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่ที่รับผิดชอบผู้ป่วยดังกล่าว  เพื่อนัดหมายและออกปฏิบัติงาน 

      ในการรับ-ส่งผู้ป่วย ร่วมกัน

๑.๓ ให้ญาติหรือผู้แจ้งขอรับความช่วยเหลือเดินทางไปยังสถานพยาบาลด้วย  เพื่อแจ้งข้อมูลหรือ

      ประสานงานด้านเอกสารของผู้ป่วยกับสถานพยาบาลต่อไป

 

 

  • แนวทางในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย และผู้เสี่ยงสูง

๒.๑ ให้ผู้ป่วยและผู้เสี่ยงสูง  กักตัวในสถานที่ที่กำหนดและตามระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำหนด

      อย่างเคร่งครัด

๒.๒ ให้ผู้ป่วยและผู้เสี่ยงสูง  ป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย  และปฏิบัติตามคำแนะนำของ

      เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อโรคไปยังผู้อื่น

๒.๓ ให้ผู้เสี่ยงสูงหรือผู้ที่คาดว่าน่าจะติดโรคโควิด-๑๙  จัดหาชุดตรวจ ATK  เพื่อตรวจด้วยตนเองเบื้องต้น 

      หากพบว่าผลตรวจเป็นบวก  ให้ถ่ายรูปชุดตรวจคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน  แล้วส่งให้ อสม. หรือ

      เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่โดยด่วน  เพื่อจะได้ประเมินอาการ และ

      รับการรักษาต่อไป

๒.๔ หากผู้ป่วยหรือผู้เสี่ยงสูง  ละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด  จนทำให้เกิดการแพร่ระบาด

      ของเชื้อโรคดังกล่าว  อาจได้รับโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

โดย  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ตำบลเวียงเหนือ


 
01 เมษายน 2565