ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ โทรศัพท์ 053-699543

ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต

ปลัด

คิวอาร์ไลน์

facebook

การเกษตรประจำตำบลเวียงเหนือ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/05/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
791
เดือนที่แล้ว
1,226
ปีนี้
7,714
ปีที่แล้ว
18,352
ทั้งหมด
40,252
ไอพี ของคุณ
18.207.133.27
1
สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)					,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ,wiangnuepai.go.th
14 มิถุนายน 2565

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ,wiangnuepai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือจะนำไปพัฒนาการให้บริการต่อประชาชนต่อไป https://forms.gle/FUvkHvVagDcBqxV28

12 พฤษภาคม 2565

การให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์โรคระบาด Covid - 19,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ,wiangnuepai.go.th

ด้วยในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น...ซึ่งเกิดจากการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคดังกล่าวรวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนด้วย นั้น...

ส่งผลให้ในปัจจุบัน มีจำนวนผู้ป่วยทั้งในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือและพื้นที่ใกล้เคียงตลอดทั่วทั้งประเทศ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและยิ่งมากขึ้นในทุกๆวัน...ส่งผลกระทบต่อการให้ความช่วยเหลือ ทั้งในเรื่องของการรักษาพยาบาล การให้ยา ตลอดจนการให้ถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยที่ต้องพักรักษาตัวที่บ้าน (HI) ไม่เพียงพอในทุกพื้นที่....

โดยในส่วนของ อบต.เวียงเหนือ ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยและผู้เสี่ยงสูง ตั้งแต่เดือน พ.ย.2564 จนถึงปัจจุบัน รวมจำนวนประมาณ 400 กว่าครอบครัว และได้ใช้งบประมาณเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคระบาคโควิด-19 ไปแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 3 แสนบาท...ซึ่งในปัจจุบัน อบต.เวียงเหนือ มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณในส่วนนี้ ประกอบกับมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันด้วย...ทำให้ไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเป็นถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือได้อย่างทั่วถึงและตลอดไป...

ดังนั้น อบต.เวียงเหนือ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือ ได้รับทราบว่า อบต.เวียงเหนือ จะให้ความช่วยเหลือเป็นถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ตามที่สถานพยายาลได้รายงานข้อมูลมาจนถึงวันที่ 12 เม.ย. 2565 เท่านั้น...

อนึ่ง สำหรับประชาชนที่ป่วนด้วยโรคโควิด-19 ที่มีความยากไร้และไม่สามารถที่จะจัดหาอาหารหรือน้ำดื่มเพื่อดำรงชีพได้ในช่วงระยะเวลาที่รักษาตัวเอง ให้ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-699543 เป็นการเฉพาะกรณีไป...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 11 เม.ย. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

12 เมษายน 2565

จัดตั้งด่านชุมชน และจุดให้บริการประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ,wiangnuepai.go.th

อบต.เวียงเหนือ ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อสม.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ดำเนินการ
จัดตั้งด่านชุมชน และจุดให้บริการประชาชน
เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565
ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

โดย ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำด่านชุมชนและ
จุดให้บริการดังกล่าววันละประมาณ 12 คน
พร้อมนี้ ได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
พร้อมรถยนต์ฉุกเฉิน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือ
ตลอด 24 ชั่วโมง อีกด้วย

......ทั้งนี้ หากท่านใดที่ประสบเหตุหรือ
พบเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือ
สามารถแจ้งผ่านทางช่องทาง 1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#ขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทาง
ด้วยความปรารถนาดีจาก..
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

11 เมษายน 2565

ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดส่งน้ำดื่มให้กับชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ,wiangnuepai.go.th

เนื่องจากในปัจจุบัน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
ในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น
และส่งผลกระทบต่อการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม
ซึ่งอาจให้บริการไม่ทั่วถึงและเพียงพอ

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้บริโภคน้ำดื่ม
ที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำเร่งด่วน
หากยังไม่มีเจ้าหน้าที่นำส่งนำ้ไปให้ที่บ้าน
อาจนำถังหรือลังมาเปลี่ยนได้ที่โรงนำ้ดื่ม ม.8
และขอความร่วมมือปฏิบับัติตามมาตรการ
ควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดด้วยครับ
และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

04 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์แนวทางขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือ รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ไปยังสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษาตามแพทย์นัด,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ,wiangnuepai.go.th

แนวทางขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือ รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ไปยังสถานพยาบาล

เพื่อรับการรักษาตามแพทย์นัด

และแนวทางการปฏิบัติตนของผู้ป่วย และผู้เสี่ยงสูง ตำบลเวียงเหนือ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 • แนวทางขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือ รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ไปยังสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษาตามแพทย์นัด

๑.๑ หากผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙  ได้รับแจ้งจากสถานพยาบาลให้ไปเข้ารับการรักษาตัวหรือไปพบแพทย์ 

      ตามนัด  ขอให้ญาติเข้ามาติดต่อเพื่อกรอกแบบขอรับความช่วยเหลือ  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วน

      ตำบลเวียงเหนือ  (แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยหรือญาติอยู่ในพื้นที่ห่างไกล  ให้แจ้งขอรับความช่วยเหลือทาง

      โทรศัพท์ หมายเลข ๐๕๓-๖๙๙๕๔๓ แล้วมากรอกแบบขอรับความช่วยเหลือในภายหลัง)  ก่อนที่จะ

      เดินทางไปสถานพยาบาล  อย่างน้อย  ๑-๒  ชั่วโมง  เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมยานพาหนะ และ

      อุปกรณ์ป้องกันโรค ในการรับ-ส่ง ผู้ป่วย    

๑.๒ หลังจากได้รับแจ้งจากญาติแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ  จะประสานไปยังโรงพยาบาล

      ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่ที่รับผิดชอบผู้ป่วยดังกล่าว  เพื่อนัดหมายและออกปฏิบัติงาน 

      ในการรับ-ส่งผู้ป่วย ร่วมกัน

๑.๓ ให้ญาติหรือผู้แจ้งขอรับความช่วยเหลือเดินทางไปยังสถานพยาบาลด้วย  เพื่อแจ้งข้อมูลหรือ

      ประสานงานด้านเอกสารของผู้ป่วยกับสถานพยาบาลต่อไป

 

 

 • แนวทางในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย และผู้เสี่ยงสูง

๒.๑ ให้ผู้ป่วยและผู้เสี่ยงสูง  กักตัวในสถานที่ที่กำหนดและตามระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำหนด

      อย่างเคร่งครัด

๒.๒ ให้ผู้ป่วยและผู้เสี่ยงสูง  ป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย  และปฏิบัติตามคำแนะนำของ

      เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อโรคไปยังผู้อื่น

๒.๓ ให้ผู้เสี่ยงสูงหรือผู้ที่คาดว่าน่าจะติดโรคโควิด-๑๙  จัดหาชุดตรวจ ATK  เพื่อตรวจด้วยตนเองเบื้องต้น 

      หากพบว่าผลตรวจเป็นบวก  ให้ถ่ายรูปชุดตรวจคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน  แล้วส่งให้ อสม. หรือ

      เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่โดยด่วน  เพื่อจะได้ประเมินอาการ และ

      รับการรักษาต่อไป

๒.๔ หากผู้ป่วยหรือผู้เสี่ยงสูง  ละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด  จนทำให้เกิดการแพร่ระบาด

      ของเชื้อโรคดังกล่าว  อาจได้รับโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

โดย  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ตำบลเวียงเหนือ

01 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันตนเองของประชาชนทั่วไป ตำบลเวียงเหนือ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-๑๙,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ,wiangnuepai.go.th

แนวทางการป้องกันตนเองของประชาชนทั่วไปตำบลเวียงเหนือ

เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-๑๙

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้อื่น (อย่างน้อย 1 เมตร) แม้ว่าผู้นั้นจะไม่ได้ป่วยก็ตาม
 • สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิดหรือเว้นระยะห่างไม่ได้
 • หลีกเลี่ยงพื้นที่ปิด พยายามอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งและอากาศถ่ายเทสะดวก เปิดหน้าต่างเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิด
 • ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
 • เข้ารับการฉีดวัคซีนเมื่อได้รับสิทธิ์ เพื่อป้องกันความรุนแรงของโรคและลดการเสียชีวิตหากได้รับเชื้อโรค
 • ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
 • เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย
 • หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบาก  หรือมีอาการของโรค  ให้จัดหาชุดตรวจ ATK  เพื่อตรวจด้วยตนเองเบื้องต้น  หากพบว่าผลตรวจเป็นบวก  ให้ถ่ายรูปชุดตรวจคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน  แล้วส่งให้ อสม. หรือ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่โดยด่วน  เพื่อจะได้ประเมินอาการ และ

รับการรักษาต่อไป 

 

โดย  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ตำบลเวียงเหนือ

01 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ,wiangnuepai.go.th

ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2565 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เช่น ผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพต่าง ๆ ผู้ที่ได้รับเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ หรือ ผู้ที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมหรือภาษีต่าง ๆ เป็นต้น ผ่านระบบออนไลน์ ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีล่วงหน้าค่ะ
>> https://itas.nacc.go.th/go/eit/iuwraa

 

18 มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ,wiangnuepai.go.th

ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประจำปี 2565 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณะผู้บริหารฯ และบุคลลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือทุกคน (ยกเว้นพนักงานจ้างเหมาบริการ) ผ่านระบบออนไลน์ ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีล่วงหน้าค่ะ
>> https://itas.nacc.go.th/go/iit/iuwraa

 

18 มีนาคม 2565

ขอประชาสัมพันธ์ การช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่บ้านเมืองน้อย กรณีเหตุวาตภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ,wiangnuepai.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ขอประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่บ้านเมืองน้อย กรณีเหตุวาตภัย ในวันที่ 7 มีนาคม 2565  และทางองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ได้รับการช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามจดหมายข่าวที่แนบมาพร้อมนี้)
14 มีนาคม 2565

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ,wiangnuepai.go.th

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ค่ะ

09 พฤศจิกายน 2564

รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.เวียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ,wiangnuepai.go.th

ด้วยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เพื่อพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือจากประชาชนที่มาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 8 ราย และได้มีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือจึงขอประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามไฟล์เอกสารแนบ

22 ตุลาคม 2564

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ,wiangnuepai.go.th
18 ตุลาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ,wiangnuepai.go.th
11 ตุลาคม 2564

บัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ,wiangnuepai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือขอประชาสัมพันธ์บัญชีสรุปการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

04 ตุลาคม 2564

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (56 รายการ)