ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ โทรศัพท์ 053-699543

ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต

ปลัด

คิวอาร์ไลน์

facebook

การเกษตรประจำตำบลเวียงเหนือ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/05/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
791
เดือนที่แล้ว
1,226
ปีนี้
7,714
ปีที่แล้ว
18,352
ทั้งหมด
40,252
ไอพี ของคุณ
18.207.133.27
ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.254713 ส.ค. 2563
2 ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255413 ส.ค. 2563
3ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254113 ส.ค. 2563
4ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.254313 ส.ค. 2563
5ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การบิกจ่ายเงิน ฯ พ.ศ.254713 ส.ค. 2563
6ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การบิกจ่ายเงิน ฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.255813 ส.ค. 2563
7ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การบิกจ่ายเงิน ฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.256113 ส.ค. 2563
8พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256013 ส.ค. 2563
9พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 256213 ส.ค. 2563
10ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท. พ.ศ.254813 ส.ค. 2563
11ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255913 ส.ค. 2563
12ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.256113 ส.ค. 2563
13พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 7 มิ.ย. 2562

1