ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ โทรศัพท์ 053-699543

ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต

ปลัด

คิวอาร์ไลน์

facebook

การเกษตรประจำตำบลเวียงเหนือ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/05/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
791
เดือนที่แล้ว
1,226
ปีนี้
7,714
ปีที่แล้ว
18,352
ทั้งหมด
40,252
ไอพี ของคุณ
18.207.133.27
ลำดับรายการวันที่
1มาตรฐานทั่วไปในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2564 ฉบับ INFOGRAPHIC25 มี.ค. 2565
2คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA)14 มี.ค. 2565
3ข้อแนะนำการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256514 มี.ค. 2565
4คู่มือการจัดทำ MOU ท้องถิ่น9 ก.ค. 2564
5รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณประจำปีของ อปท.29 มิ.ย. 2564
6คู่มือรายงานผลการดำเนินงานโครงการในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan)11 มิ.ย. 2564
7คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA)24 พ.ค. 2564
8แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256424 พ.ค. 2564
9การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น6 พ.ย. 2563
10คู่มือการจัดทำแผันอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ของ อปท.26 มิ.ย. 2563
11แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256226 มิ.ย. 2563
12คู่มือการใช้งานโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองท้องถิ่น INFO (ระบบใหม่)23 มิ.ย. 2563
13คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน5 พ.ค. 2563
14คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน (ต่อ)5 พ.ค. 2563
15มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น16 มี.ค. 2563
16คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการท้องถิ่น (คู่มือสมรรถนะหลัก)16 มี.ค. 2563
17คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการท้องถิ่น (คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน)16 มี.ค. 2563
18คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการท้องถิ่น (คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร)16 มี.ค. 2563
19การลาของข้าราชการ22 ม.ค. 2563
20การเขียนหนังสือราชการ26 พ.ย. 2562

12  >> >|