ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ โทรศัพท์ 053-699543

ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต

ปลัด

คิวอาร์ไลน์

facebook

การเกษตรประจำตำบลเวียงเหนือ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/05/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
78
เดือนนี้
78
เดือนที่แล้ว
1,875
ปีนี้
14,812
ปีที่แล้ว
18,352
ทั้งหมด
47,350
ไอพี ของคุณ
44.210.85.190


โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กิจกรรมพัฒนาและซ่อมแซมถนนสายหลักของตำบล สายทางบ้านตาลเจ็ดต้น หมู่ที่ 3 - หย่อมบ้านปายสองแง่ หมูที่ 4
กิจกรรม” การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-:- การจดมาตรวัดน้ำประจำเดือนกันยายน 2565 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริกาาร (ปฏิบัติงานด้านการศึกษา) 
-:- รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ (ปฏิบัติงานด้านการศึกษา) 
-:- การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565 
-:- สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)  
-:- การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-:- การให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์โรคระบาด Covid - 19 
-:- จัดตั้งด่านชุมชน และจุดให้บริการประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 
-:- ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดส่งน้ำดื่มให้กับชุมชน ประวัติตำบลเวียงเหนือ ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน (ได้แก่หมู่ที่ 1 /2/ 5/ 8)
คูเมืองโบราณบ้านเวียงเหนือ
ล่องแพแม่น้ำปายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
-:- ขอประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินทุกแปลงซึ่งทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ ให้รีบเข้าทำประโยชน์ 
-:- ขอประชาสัมพันธ์การขยายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง การออกสำรวจภาคสนามเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 
-:- ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
-:- ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 
-:- ขอประชาสัมพันธ์คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
-:- ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 
-:- ขอประชาสัมพันธ์ภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ประจำปี 2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 
ภาษีโรงเรือน
ภาษีป้าย
-:- ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
-:- ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้เกี่ยวข้องตอบแบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่...) พ.ศ....... 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 
-:- ขอประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2564 
-:- ขอประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดภาษีป้าย พ.ศ.2563 
-:- ความรู้เรื่องภาษีป้าย 
ภาษีบำรุงท้องที่


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   กรมสรรพากร    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   ICT    กรมการจัดหางาน    กรมบัญชีกลาง    คลังข่าวมหาดไทย   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารออมสิน   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   จังหวัดแม่ฮ่องสอน