ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ โทรศัพท์ 053-699543

ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต

ปลัด

คิวอาร์ไลน์

facebook

การเกษตรประจำตำบลเวียงเหนือ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/05/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
791
เดือนที่แล้ว
1,226
ปีนี้
7,714
ปีที่แล้ว
18,352
ทั้งหมด
40,252
ไอพี ของคุณ
18.207.133.27


การให้บริการดื่ม ในสถานการณ์โรคระบาด Covid - 19
การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยและผู้เสี่ยงสูง Covid - 19
โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565
โครงการควบคุมประชากรสุนัข-แมว ตำบลเวียงเหนือ
โครงการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรค เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

-:- สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)  
-:- การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-:- การให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์โรคระบาด Covid - 19 
-:- จัดตั้งด่านชุมชน และจุดให้บริการประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 
-:- ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดส่งน้ำดื่มให้กับชุมชน 
-:- ประชาสัมพันธ์แนวทางขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือ รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ไปยังสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษาตามแพทย์นัด 
-:- ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันตนเองของประชาชนทั่วไป ตำบลเวียงเหนือ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-๑๙ 
-:- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2565  
-:- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประจำปี 2565 
-:- ขอประชาสัมพันธ์ การช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่บ้านเมืองน้อย กรณีเหตุวาตภัย ประวัติตำบลเวียงเหนือ ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน (ได้แก่หมู่ที่ 1 /2/ 5/ 8)
คูเมืองโบราณบ้านเวียงเหนือ
ล่องแพแม่น้ำปายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
-:- ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 
-:- ขอประชาสัมพันธ์คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
-:- ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 
-:- ขอประชาสัมพันธ์ภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ประจำปี 2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง การออกสำรวจภาคสนามเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 
-:- ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 เข้ามาชำระภาษีฯ ด้วยนะค่ะ 
-:- ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ต้องชำระภายใน 30 มิ.ย. 2564 หากไม่ชำระภายในกำหนดจะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มด้วย 
ภาษีโรงเรือน
ภาษีป้าย
-:- ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
-:- ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้เกี่ยวข้องตอบแบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่...) พ.ศ....... 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 
-:- ขอประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2564 
-:- ขอประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดภาษีป้าย พ.ศ.2563 
-:- ความรู้เรื่องภาษีป้าย 
ภาษีบำรุงท้องที่


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   กรมสรรพากร    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   ICT    กรมการจัดหางาน    กรมบัญชีกลาง    คลังข่าวมหาดไทย   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารออมสิน   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   จังหวัดแม่ฮ่องสอน