:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล wiangnue-sao@hotmail.com

ชื่อ: กิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

13 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ได้จัดกิจกรรม” การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ภายใต้โครงการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างธรรมมาภิบาล ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ได้นำหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ และเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีและใช้หลักความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร